HULP NODIG?                       

0800 - 22 33 112(gratis)

Algemene voorwaarden

Art. 1. Definities
1.1. Zorgeloos-Op-Weg is de landelijke pechhulp- en reparatiedienst van JenS Revalidatieservice B.V. te Elst voor scootmobielen en andere hulpmiddelen waarop deze Overeenkomst van toepassing is;
1.2. Contractant: de natuurlijke persoon en tevens de rechtmatige eigenaar van het Hulpmiddel die met JenS Revalidatieservice B.V. deze Serviceovereenkomst aangaat;
1.3. Hulpmiddel: een invalidenvoertuig, al dan niet elektrisch aangedreven, met (indien van toepassing) een maximale snelheid van 18 km per uur, of ander erkend invalidenhulpmiddel;
1.4. Vervangend Hulpmiddel: Vergelijkbaar Hulpmiddel die door JenS Revalidatieservice voor tijdelijk gebruik beschikbaar wordt gesteld aan contractant;
1.5. Pech of calamiteit: De situatie waarbij het Hulpmiddel niet meer normaal functioneert vanwege mechanische, elektrische en/of technische storing die niet is voorzien en waarbij het niet mogelijk is en/of verantwoord is om door te rijden c.q. het Hulpmiddel te gebruiken, zulks ter beoordeling van JenS Revalidatieservice;
1.6. Preventief onderhoud: uitvoeren van onderhoudsinspectie volgens vaste controlelijst teneinde het hulpmiddel in een aanvaardbare conditie te houden, zulks ter beoordeling van JenS Revalidatieservice;
1.7. Reparatie (of Correctief Onderhoud): herstellen van de oorspronkelijke functionaliteit en opheffen van geconstateerde technische, elektrische en/of mechanische defecten;

Art. 2. Dienstbeschrijving
2.1. De Overeenkomst komt alleen tot stand na schriftelijke acceptatie van de aanvraag door JenS Revalidatieservice B.V. De klant ontvangt een schriftelijke bevestiging van de acceptatie;
2.2. Contractant heeft recht op de dienstverlening zoals vermeld in onderstaande tabel, indien het hulpmiddel niet functioneert vanwege een mechanische, elektrische of technische storing die niet is voorzien en het niet mogelijk en/of verantwoord is om door te rijden c.q. het Hulpmiddel te gebruiken, zulks ter beoordeling van JenS Revalidatieservice;

 

JenS   Zorgeloos-Op-Weg © Basis

JenS   Zorgeloos-Op-Weg © Uitgebreid

JenS   Zorgeloos-Op-Weg © Compleet

Pechhulp

Ja,   24/7

Ja,   24/7

Ja,   24/7

Vervangende   scootmobiel

€   10,- per dag

Gratis

Gratis

Voorrijkosten

Niet inbegrepen

Geen voorrijkosten

Geen voorrijkosten

Vervangende   onderdelen

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

Arbeidsloon

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

Jaarlijkse controle

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

Inbegrepen

2.3. De Serviceovereenkomst wordt uitgevoerd door JenS Revalidatieservice, maar kan ook door JenS Revalidatieservice uitbesteed worden aan derden;
2.4. De Serviceovereenkomst geeft recht op reparatie of hulp bij pech in heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden;
2.5. Storingen of reparatieverzoeken kunnen uitsluitend telefonisch gemeld te worden via het gratis storingsnummer van JenS Revalidatieservice 0800 - 22 33 112;
2.6. In geval van reparaties streeft JenS Revalidatie ernaar binnen maximaal 2 werkdagen na ontvangst van de melding de reparatie uit te voeren, mits vervangende onderdelen voorradig zijn;
2.7. In geval van pech of calamiteit streeft JenS Revalidatieservice ernaar om binnen maximaal 1 uur na ontvangst van de melding ter plaatse te zijn;
2.8. Afhankelijk van het type Serviceovereenkomst, valt ook de vervanging van accu’s bij elektrische Hulpmiddelen binnen de Serviceovereenkomst, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

  • indien accu’s defect zijn of niet meer voldoen bij aanvang van de Serviceovereenkomst, zulks ter beoordeling van JenS Revalidatieservice;
  • vervanging van accu’s binnen de Serviceovereenkomst is beperkt tot een maximum van 1 set per 3 jaar;

2.9. Indien een reparatie niet valt binnen de dekking van de Serviceovereenkomst, dan ontvangt u te allen tijde vooraf een duidelijke prijsopgave van de kosten;
2.10. Afhankelijk van het type Serviceovereenkomst heeft u recht op een vervangend hulpmiddel indien de scootmobiel niet direct gerepareerd kan worden. JenS Revalidatieservice streeft ernaar om u een gelijkwaardig merk en en type beschikbaar te stellen. Dit is afhankelijk van de beschikbare voorraad;
2.11. JenS Revalidatieservice behoudt uitdrukkelijk het recht voor om acceptatie voor een Serviceovereenkomst te weigeren of de dekking te beperken op basis van leeftijd van het Hulpmiddel,  staat van onderhoud of andere redenen, zulks ter beoordeling van JenS Revalidatieservice. Indien er sprake is van beperkte dekking dan wordt de klant hierover te allen tijde geïnformeerd;
2.12. Dekking binnen deze Serviceovereenkomst voor reparaties met betrekking tot de elektronische besturingsunit en de aandrijflijn (o.a. motor/differentieel) van een elektrische voorziening ouder dan 4 jaar is uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht het afgesloten type Serviceovereenkomst of ingangsdatum van de Serviceovereenkomst.

Art. 3. Looptijd / beëindiging
3.1. Contractant heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na aangaan van deze overeenkomst. Binnen deze bedenktijd kan deze Overeenkomst zonder opgaaf van reden ongedaan maken;
3.2. Tenzij anders overeengekomen geldt voor Zorgeloos-op-Weg Uitgebreid of Zorgeloos-op-Weg Compleet een ingangstermijn van 7 kalenderdagen na acceptatie;
3.3. Deze serviceovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van minimaal 12 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren met een opzegtermijn van 1 maand;
3.4. Deze serviceovereenkomst wordt door JenS Revalidatieservice met onmiddellijke ingang beëindigd indien:

  • De Contractant niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting;
  • JenS Revalidatieservice aanwijzingen heeft dat de Contractant oneigenlijk gebruik maakt, of wil maken, van de diensten van JenS Revalidatieservice;
  • de Contractant tegen over JenS Revalidatieservice of de door haar ingeschakelde hulpverleners,fysiek, psychisch of verbaal geweld heeft gebruikt, hen heeft bedreigd of zich op een of andere manier agressief heeft opgesteld. Met als gevolg dat door dit gedrag van de Contractant in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat er nog (langer) hulp wordt verleend. Een en ander wordt beoordeeld door JenS Revalidatieservice of door de door haar ingeschakelde hulpverleners;

3.5. Deze serviceovereenkomst eindigt tevens bij overlijden van de contractant of verkoop van het hulpmiddel na overleg van wettig en overtuigend bewijs van deze gebeurtenissen.

Art. 4. Betaling
4.1. Met het aangaan van de serviceovereenkomst machtigt Contractant JenS Revalidatieservice om het verschuldigde abonnementsgeld maandelijks te incasseren via automatische incasso;
4.2. Indien automatische incasso niet (meer) mogelijk is, heeft JenS Revalidatieservice het recht om de dienstverlening op te schorten tot dat de betaling is ontvangen;
4.3. Voorgenoemde lid 4.2. ontslaat Contractant niet van zijn verplichting tot maandelijkse betaling op basis van deze Serviceovereenkomst, tenzij er sprake is van een rechtsgeldige opzegging;

Art. 5. Uitsluitingen dienstverlening
5.1. Er is geen recht op dienstverlening van JenS Revalidatieservice indien onderstaande bepaling(en) van toepassing is (zijn);
5.2. de Contractant de Contractant een onjuiste locatie heeft opgegeven van het Hulpmiddel met pech, niet heeft gewacht op de komst van de onderhoudsdienst, de Contractant onvoldoende meewerkt of redelijke instructies onvoldoende opvolgt, zulks ter beoordeling van JenS Revalidatieservice;
5.3. hulp alleen gegeven kan worden als er regels of wetten moeten worden overtreden dan wel in het geval het Hulpmiddel is uitgevallen in een gebied, welke niet - of alleen in strijd met wettelijke bepalingen bereikbaar is voor een automobiel;
5.4. de Contractant één of meerdere voorschriften en/of verplichtingen die zijn opgenomen in deze voorwaarden niet is nagekomen;
5.5. het Hulpmiddel is uitgevallen als gevolg van een aanrijding of ongeval, of wanneer Contractant ten tijde van de uitval niet bevoegd is om het Hulpmiddel de berijden of bedienen krachtens de wet- of regelgeving, zulks ter beoordeling van JenS Revalidatieservice;
5.6. het Hulpmiddel is uitgevallen op een racebaan, racecircuit of tijdens het oefenen voor of rijden van snelheid-, regelmatigheid-, behendigheid- of bestendigheidwedstrijden, zulks ter beoordeling van JenS Revalidatieservice;
5.7. indien de staat van onderhoud van het Hulpmiddel zodanig is dat het uitvallen redelijkerwijs te voorzien was, zulks ter beoordeling van JenS Revalidatieservice;
5.8. het Hulpmiddel zo zwaar was beladen dat uitval van het Hulpmiddel redelijkerwijs te voorzien was, zulks ter beoordeling van JenS Revalidatieservice;
5.9. het Hulpmiddel volgens JenS Revalidatieservice is uitgevallen of defect is geraakt door opzet, ondeskundig gebruik of handelen of ondeskundige reparatie door of in opdracht van de Contractant;
5.10. JenS Revalidatieservice aanwijzingen heeft dat de Contractant oneigenlijk of anderszins onredelijk gebruik wil maken van de diensten van JenS Revalidatieservice;
5.11. de Contractant tegenover JenS Revalidatieservice of de door haar ingeschakelde hulpverleners, fysiek, psychisch of verbaal geweld heeft gebruikt, hen heeft bedreigd of zich op een of andere manier agressief heeft opgesteld. Met als gevolg dat door dit gedrag van de Contractant in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat er nog (langer) hulp wordt verleend, zulks ter beoordeling door JenS Revalidatieservice of door de door haar ingeschakelde hulpverleners;
5.12. indien het uitvallen van het Hulpmiddel het gevolg is van het niet opvolgen van eerder verstrekte gebruiksinstructies of adviezen van JenS Revalidatieservice, zulks ter beoordeling van JenS Revalidatieservice;
5.13. indien de Contractant niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.

Art. 6. Garantiebepalingen
6.1. De garantie op uitgevoerde reparaties bedraagt 3 maanden.

Art. 7. Aansprakelijkheid
7.1. JenS Revalidatieservice doet haar uiterste best om op verzoek van de Contractant zo snel mogelijk service te verlenen en reparaties vakkundig en professioneel uit te voeren. JenS Revalidatieservice kan echter nimmer aansprakelijk gesteld worden voor kosten of schade (direct en indirect) die is ontstaan als gevolg van het uitvallen van het Hulpmiddel.

Art. 8. Overmacht
8.1. Een tekortkoming in de nakoming kan JenS Revalidatieservice niet worden toegerekend indien de nakoming van deze Overeenkomst verhindert wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld, noch krachtens de wet aan JenS Revalidatieservice kan worden toegerekend (“overmacht”);
8.2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van JenS Revalidatieservice krachtens de overeenkomst met Contractant opgeschort;
8.3. Indien JenS Revalidatie door overmacht de overeenkomst niet tijdig en / of niet naar behoren heeft kunnen nakomen, dan heeft JenS Revalidatieservice het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren.

Art. 9. Wijzigingen voorwaarden
9.1. JenS Revalidatieservice heeft het recht om zonder kennisgeving de voorwaarden en tarieven voor deze Serviceovereenkomst en abonnementsgelden te wijzigen. Wijzigingen worden altijd aangekondigd binnen een redelijke termijn en bekend gemaakt via onze website.

Art. 10. Privacy
10.1. JenS Revalidatieservice B.V. gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Ons volledige privacy reglement vindt u op onze website.

Art.11. Klachten en geschillen
11.1. JenS Revalidatieservice B.V. beschikt over een geschillen en klachtenregeling. Deze kunt u terugvinden op onze website.
11.2. Geschillen en klachten die partijen niet naar tevredenheid kunnen oplossen, zullen worden voorgelegt aan een onafhankelijke geschillencommissie volgens de Erkenningsregeling Revalidatietechnische Bedrijven. 

Art. 12 Toepasselijkheid
12.1. Op alle overeenkomsten aangegaan met JenS Revalidatieservice B.V. is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in den minne kunnen worden geschikt zullen worden voorgelegd aan een bevoegde gerechtelijke instantie te Groningen.